หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพ
Appropriate Fertilizer Management for Quality Sweet Corn Production

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. อ.ปานชีวัน ปอนพังงา (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาปริมาณความต้องการธาตุอาหาร (crop requirement) หรือปริมาณธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) ที่สูญเสียไปกับผลผลิต (crop removal) ของข้าวโพดหวาน สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในประเทศไทย อย่างน้อย 3 สายพันธุ์
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบปริมาณความต้องการธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) ของข้าวโพดหวานส่ายพันธํุต่าง ๆ ที่ปลูกในประเทศไทย
2.สามารถกำหนดปริมาณการให้ปุ๋ยสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำขึ้น
3. เกษตรกรมีข้อมูลในการเลือกวิธีการการจัดปุ๋ยและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th