หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตทานตะวันในพื้นที่ภาคเหนือ
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนวิจัยจากคุณทวีศักดิ์ สหกิจพิจารณ์
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสำหรับทานตะวัน
2. เพื่อศึกษาผลการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบร่วมกับฮอร์โมนพืชที่มีผลต่อผลผลิตและปริมาณน้ำมันในเมล็ดทานตะวัน
3. เพื่อศึกษาความต้องการธาตุอาหารของธาตุตะวัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้วิธีการจัดการระบบการปลูกทานตะวันที่เหมาะสม
2. ได้ข้อมูลแนวทางในการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับทานตะวัน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th