หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนาวัสดุเพาะชีวภาพ วัสดุปลูกอินทรีย์ และปุ๋ยชีวินทรีย์อัดเม็ด (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง)
-

หัวหน้าโครงการ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 12 พฤศจิกายน 2552 - 7 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการผลิตเชิงการค้าวัสดุเพาะชีวภาพ วัสดุปลูกอินทรีย์ และปุ๋ยชีวินทรีย์อัดเม็ดที่มีส่วนผสมของหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้าพืชตระกูลกะหล่ำ พริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศ
2.เพื่อศึกษาต่อเนื่องกระบวนการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เชิงการค้าที่มีส่วนผสมของเชื้อเอนโดไฟท์ติคแอคติโนมัยซีสและไมคอร์ไรซ่าที่มีคุณสมบัติย่อยหินแร่ปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัส และผลิตฮอร์โมนพืช พร้อมทั้งวิธีการเก็บรักษาในลักษณะหัวเชื้อ
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงการค้าวัสดุเพาะชีวภาพ วัสดุปลูกอินทรีย์ และปุ๋ยชีวินทร์ย์อัดเม็ดสำหรับการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศและพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง ตลอดจนทดสอบความพึงพอใจของเกษตรกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีวัสดุเพาะชีวภาพ วัสดุปลูกอินทรีย์ และปุ๋ยชีวินทรีย์อัดเม็ดที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์ที่สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าพืชผัก ทำให้กล้าผักมีความสมบูรณ์ และมีการรอดตายสูง
2. หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมที่มีคุณสมบัติช่วยย่อยหินแร่ปลดปล่อยธาตุฟอรัสและผลิตฮอร์โมนพืชทำให้กล้าผักมีระบบรากที่แข็งแรง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th