หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตกล้วยไข่จังหวัดแพร่
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวจินดาวรรณ คำโมนะ (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและผลิตกล้วยไข่ภายใต้สภาพและเงื่อนไขของพื้นที่การเกษตรในจังหวัดแพร่
2. เพื่ออธิบายสถานการณ์การปลูกและการผลิตกล้วยไข่ของจังหวัดแพร่ในปัจจุบัน
3. เพื่ออธิบายลักษณะทางกายภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์การปลูกกล้วยไข่ในเชิงพื้นที่จังหวัดแพร่
4. เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ CropDss เพื่อวิเคราะห์ประมาณการณ์ผลผลิตและหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดแพร่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th