หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอิทธิผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์และการให้อากาศต่อการย่อยสลายก้านยาสูบในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก
-

หัวหน้าโครงการ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายปณลักษณ์ สัมฤทธิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
  4. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (91 KB)
ดาวน์โหลด : 389 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาวิธีการลดเวลาการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษก้าน และฝุ่นผงใบยาสูบให้ได้เป็นปุ๋ยหมักสมบูรณ์ในเวลาอันสั้น โดยอาศัยหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์คาร์บอนที่มีประสิทธิภาพร่วมกับเทคนิคการให้อากาศแก่กองปุ๋ย
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมของเศษก้านและฝุ่นผงใบยาสูบโดยการนำมาทำปุ๋ยหมักอย่างถูกวิธี
3. เพื่อวิเคราะห์หาสารพิษนิโคตินที่หลงเหลืออยู่ในปุ๋ยหมักในระดับที่ก่อให้เกิดเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถสนองนโยบายยุทธศาสตร์งานวิจัยในการนำสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมมาทำให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโรงงานยาสูบ
2. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจากเศษก้านยาสูบที่สามารถดำเนินการผลิตเชิงอุตสาหกรรมช่วยแก้ไขปัญหามลภาวะที่เกิดจากการเผาทำลายและการทิ้งใกล้แหล่งต้นน้ำได้อย่างยั่งยืน
3. เกิดความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันของนักวิชาการภาครัฐ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th