หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนานักวิจัยในศูนย์วิจัยการเกษตรที่สูง หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการผลิตสตรอเบอรี่อินทรีย์
Strengthen the researchers in Upland Agriculture Research Center (UARC), Luang Prabang, Lao PDR. for organic strawberry production

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 กรกฏาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

To capacitate the government officers to develop organic strawberry supply chain system in the Upland Agriculture Research Center, Luang Prabang, Lao PDR.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. At least 25 farmers' leaders, professionals, and local government officials are well trained in using soil test kit and the production of organic fertilizer
2. Handbook of Bio-organic fertilizers production
3. Handbook of seedling and growing media production for organic strawberry
4. Handbook of Science and Technology for organic strawberries production      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th