หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาเพื่อการส่งออก
Jasmine Rice Marketing for Exports:Phayao Province

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. รศ.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. อ.เยาวเรศ เชาวนพูนผล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาระบบตลาดข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยา และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการตลาดข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยาเชื่อมโยงกับตลาดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตระวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อศึกษาโอกาส และช่องทางการส่งออกข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยาไปยังตลาดในต่างประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้ทราบระบบตลาดข้าวหอมมะลิในปัจจุบันของจังหวัดพะเยา ซึ่งเชื่อมโยงกับตลาดภายนอก
2. ทราบศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดพะเยา และพัฒนารูปแบบเครือข่ายการตลาด
3.ได้ทราบจุดเด่นที่สามารถนำไปสู่การกำหนดกลยุทธการตลาดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตราข้าวหอมพะเยา
4. ได้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมโครงการผลิตข้าวหอมมะลิตามความต้องการของตลาดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง
5. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในจังหวัดพะเยาสามารถเข้าใจระบบการตลาดการค้าข้าวหอมมะลิ และช่องทางการจำหน่ายข้าวหอมมะลิทั้งในระดับภูมิภาค
6. ได้ทราบศักยภาพการส่งออกข้าวหอมมะลิพะเยา
7. ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาการตลาดข้าวหอมมะลิพะเยา ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th