หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โอกาสในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าของอาหารอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบการเปลี่ยนแปลงของซุปเปอร์มาร์เก็ตและตลาดสด
Beyone the 'Supermarket Revolution Myopia' Traditional Market and Sustainable Upgrading Opportunities in Domestic Food Value Chains

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.Marianne Nylandsted Larsen (University of Copenhagen)
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Danish Council for Independent Research - Social Sciences
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2563รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.Marianne Nylandsted Larsen (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายDaniel Ortiz Gonzalo (นักวิจัยร่วม) , จาก ๊๊University of Copenhagen
  3. นางสาวMette Nielsen (นักวิจัยร่วม) , จาก University of Copenhagen
  4. นางสาวSinne Borby Oertenblad (นักวิจัยร่วม) , จาก ๊๊University of Copenhagen
  5. ผศ.ดร.Thilde Bech Bruun (นักวิจัยร่วม) , จาก University of Copenhagen
  6. ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อวิเคราะห์ถึงการปรับเปลี่ยนของห่วงโซ่มูลค่าของอาหารในระบบตลาดในประเทศกลุ่มโกล์บอลเซาท์ (The Global South) จากระบบการตลาดแบบเดิม (ตลาดสด) สู่ระบบการตลาดใหม่ (ซุปเปอร์มาร์เก็ต) รวมถึงวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของตลาดทั้งสอง ผลกระทบของตลาดทั้งสองระบบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่มูลค่าของอาหารระบบการค้าทั้งในระบบตลาดระบบเดิมและระบบตลาดสมัยใหม่เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงโนบายในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าของอาหารแบบยั้งยืน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th