หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเกษตรกรในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
Factors Related to Wellness of Farmers in Hang Dong District, Chiang Mai

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวชฎาพร พรหมเผ่า (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาระดับสุขภาวะของเกษตรกรในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเกษตรกรในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. หากศึกษาครบตามวัตถุประสงค์จะทำให้ทราบถึงลักษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับสุขภาวะของเกษตรกร และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเกษตรกรในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลเบื้องต้นไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
2. สามารถนำเสนอผลงานวจิัยหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th