หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความแตกต่างของประสิทธิภาพการผลิตข้าวระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม
Efficiency Differences on Rice Production Between Thailand and Vietnam

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายภาณุพงศ์ ดาวรัตนหงษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตข้าวของประเทศและเวียดนามเป็นอย่างไร
2. ช่องว่างทางช่องว่างทางเทคโนโลยีของการผลิตข้าวของประเทศไทยและเวียดนาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวของประเทศไทยและเวียดนามในด้านการใช้ปัจจัยการผลิตของแต่ละประเทศ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและวางแผนการผลิต อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิตข้าวของประเทศไทยและเวียดนาม
3. ผลการศึกษาสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการผลิตข้าวของประเทศไทยและเวียดนาม
4. ผลการศึกษาสามารถนำมาใช้การจัดการเรียนการสอน และให้ความรู้ โดยวิธีผสมผสานสอดแทรก และบูรณาการรับกระบวนวิชาของสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th