หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการแผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้างในเขตปฏิรูปที่ดินของภาคเหนือ
Management on Community Building Plan Development in Northern Land Reform Areas

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย -
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการนำแผนแม่บทการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน และแผนการพัฒนานิคมเศรษฐกิจพอเพียงในปฏิรูปที่ดินมาดำเนินการพัฒนาการเกษตรและใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปทีดินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่รายตำบลในเขตปฏิรูปที่ดินแบบมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงานการปฏิบัติรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนำแผนแม่บทการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินและแผนการพัฒนานิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถานบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th