หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินการสูญเสียอาหารของผลผลิตผักสลัดเพื่อหาแนวทางลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 (ภายใต้แผนบูรณาการชุดโครงการวิจัยความสูญเสียอาหาร ระดับชาติ)
Food loss assessment of lettuce commodity for approaching food loss reduction along the supply chain and reporting SDG 12.3.1

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 26 มิถุนายน - 25 ธันวาคม 2563กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (หัวหน้าโครงการ)
 2. นายกมล ทิพโชติ (นักวิจัยร่วม)
 3. อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ (นักวิจัยร่วม)
 4. ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (นักวิจัยร่วม)
 5. ดร.ชาติชาย เขียวงามดี (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์ (นักวิจัยร่วม)
 7. ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 8. นายนาวิน สุขเลิศ (นักวิจัยร่วม)
 9. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (นักวิจัยร่วม)
 10. ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล (นักวิจัยร่วม)
 11. ดร.เพชรดา อยู่สุข (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 12. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (นักวิจัยร่วม)
 13. อ.ดร.สมศักดิ์ ครามโชติ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th