หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อการประเมินศักยภาพการเกษตรในระดับจังหวัด พ.ศ. 2551-2561
Developing Composite index for Assessing Agricultural Potential at Provincial Level. 2008-2018

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สร้างต้นแบบดัชนีรวมศักยภาพการเกษตรระดับจังหวัดสำหรับ 77 จังหวัดในประเทศไทย
2. ประเมินศักยภาพด้านการเกษตรในปี 2561 และความเปลี่ยนแปลงทางศักยภาพการเกษตรระดับจังหวัดสำหรับ 77 จังหวัดในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2551-2561) โดยใช้ดัชนีรวมที่สร้างขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th