หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ Thai Fruits-Functional Fruits และไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้
-

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ไชยะ คงมณี (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. ผศ.ดร.ปรัตถ พรหมมี (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  4. ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.อรอนงค์ ลองพิชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ Thai Fruits-Functional Fruits และไม้ผลและผลิตภัณฑ์จกาผลไม้
2. เพื่อวัดความสำเร็จของการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. ในชุดโครงการ Thai Fruits-Functional Fruits และไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ในชุดโครงการ Thai Fruits-Functional Fruits และไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th