หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
-

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 27 เมษายน - 26 พฤศจิกายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (1528 KB)
ดาวน์โหลด : 303 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อกำหนดความหมายและคำจำกัดความของเศรษฐกิจสมดุลใหม่ที่เหมาะสม
2. เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของการพัฒนาที่ไม่สมดุลที่ผ่านมาในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3. เพื่อศึกษาขีดความสามารถของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการปรับตัวรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้านความมั่นคงทาง อาหาร ด้านความมั่นคงของแหล่งน้ำและน้ำ ด้านความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านความมั่นคงของ สิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
4. เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหา สาเหตุ และ แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่ทิศทาง เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ที่มีความมั่นคง บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. เพื่อกำหนดสัดส่วนการพัฒนาที่สมดุล ระหว่างกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมั่นคง มีการเติบโตอย่างมี เสถียรภาพ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
6. เพื่อนำผลการศึกษา มาประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ จัดทำเป็นร่างข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่ทิศทาง เศรษฐกิจสมดุลใหม่ที่เหมาะสม เกิดการพัฒนาที่มั่นคง ยังยืน และสามารถแข่งขันกับ นานาประเทศ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายงานฉบับสมบูรณ์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th