หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในภาคเหนือตอนบนของไทย
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 16 สิงหาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (นักวิจัยร่วม)
  4. นายพีรพงษ์ ปราบริปู (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th