หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บทบาทของการใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ฟินเทคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศเอเปค
The Role of Fintech e-payment on APEC Economic Development

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 16 กรกฏาคม 2561 - 15 กรกฏาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายคุณานนต์ เลอเกียรติธำรง (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท)) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. To investigate the impact of Fintech e-payment on economic development in APEC countries using a generalized entropy quantile regression
2. To provide policy advices for sustaining economic growth and stability

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. The promising knowledge for the impact of Fintech e-payment on APEC economic development, in particular, economic growth, income inequality, productivity, price volatility, and international trade. This research also provides a comparison of the effect of e-payment ecosystem on economic development.
2. The empirical results would provide a guideline for policymakers to apply an appropriate policy in order to promote growth and stabilize the economy as well as to further develop the e-payment ecosystem.
3. The empirical results would provide a guideline for entrepreneurs, in agricultural, industrial, and service sectors, to apply fintech e-payment method in order to improve their competitive capacity and reduce the risk of price volatility.
4. An expected research paper to be published or presented in international journal or conference.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th