หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กลไกการขับเคลื่อนการเกษตรในภาคเหนือสู่เกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย
Mechanism Design for Northern Agricultural Driving toward Thailand Modern Agriulture

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ดำเนินการ 15 สิงหาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว (นักวิจัยร่วม)
  3. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  4. รศ.ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะ (characteristics) ของเกษตรกร เช่น สินทรัพย์ อายุ ความรู้ ความพร้อมในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ความเสี้่ยงของเกษตรกร ต้นทุนการผลิต และห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของสินค้าสำคัญของเกษตรกรในภาคเหนือ
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย ปัญหา และอุปสรรค ที่เกษตรเผชิญอยู่ (encountering) ที่ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถปรับตัวเองไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ได้
3. เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไข และกลไกที่จำเป็น รวมทั้งปัจจัยที่เกื้อหนุนและไม่เกื้อหนุน ต่อการขับเคลื่อนให้เกษตรกรปรับตัวไปสู่การทำการเกษตรสมัยใหม่
4. เพื่อวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทั้งในรูปของนวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) และอาจรวมถึงนวัตกรรมการรวมตัวระหว่างภาคส่วน (inter-sectoral integration innovation) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า (commodity) บนเงื่อนไขของภูมินิเวศ ระดับความสามารถของเกษตร รูปแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ (public infrastructure) ต่าง ๆ
5. เพื่อได้ข้อเสนอแนะกลไกในการเปลี่ยนฐาน (platform) การเกษตรในภาคเหนือจากฐานแบบดั้งเดิมหรือที่เป็นอยู่ (traditonal or existing platform) ไปเป็นฐานเกษตรสมัยใหม่ (modern agricultural platform) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (2560-2579)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th