หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
The Analysis of Technical Efficiency of Maize Production in Phayao Province

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 6 มิถุนายน 2561 - 5 มิถุนายน 2562



กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวปิยะธิดา บุญบูรณ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณลักษณะของเกษตรกร และปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพของการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปเสนอแนะ ส่งเสริม หรือออกมาตรการที่สำคัญต่อการพัฒนากระบวนการผลิตและเพาะปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และพื้นที่อื่น ๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการแนะนำและส่งเสริมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้ทำการปรับปรุง และเลือกใช้ปัจจัยทางด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพทางเทคนิคมากยิ่งขึ้นในการเพาะปลูก
2. สามารถอธิบายและระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดพะเยาได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น
3. ผลการศึกษายังสามารถใช้เป็นแนวทางให้กับเกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตวรายใหม่ในจังหวัดพะเยาและบริเวณอื่น ๆ ได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะทำการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดพะเยาสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพทางเทคนิคให้ดียิ่งขึ้น



      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th