หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษ (2559)
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.กมล งามสมสุข
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.กมล งามสมสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว (นักวิจัยร่วม)
  3. นายฐานิต ศาลติกุลนุการ (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.พิกุล โค้วสุวรรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.วิลาสินี ไกรมาก (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษให้ออกมาเป็นรูปตัวเงิน (Money value) ด้วยวิธีสมมติสถานการณ์ให้ประเมินค่า (Contingent Value Method: CVM)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th