หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความสำคัญของคุณภาพดินและภูมิอากาศทางเกษตรต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในจังหวัดเชียงใหม่
Importance of Soil and Ago-climate Characteristics on Technical Efficiency Improvement of Rice Production in Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 23 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ Data Envelopment Analysis
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของความอุดมสมบูรณ์ของดินและภูมิอากาศทางการเกษตรต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร
3. เพื่อเสนอนโยบายที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิภาพทางการผลิตข้าวชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างด้านคุณภาพของดินและสภาพภูมิอากาศทางการเกษตร เพื่อสามารถหานโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ได้ ยกตัวอย่างเช่น หากการไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคเป็นผลมาจากคุณภาพของดินเกษตรกรสามารถปรับปรุงคุณภาพของดิน หรือปรับจำนวนการใช้ปุ๋ยเคมีตามคุณภาพของดิน ซึ่งการไร้ให้เหมาะสมก็จะสามารถลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th