หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การตลาดของโครงการขยายผลเชื่อมโยงกับตลาดระดับต่างๆ
Project for Preparing Marketing Strategies of the Extended Project linked to Different Level of Market

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 26 มีนาคม 2557 - 19 มกราคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสำรวจข้อมูลการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัดน่าน
2. เพื่อสำรวจระบบการขนส่งสินค้าเกษตรของคนกลางทางการตลาด
3. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและิเงื่ิิิอนไขการพัฒนาระบบตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลฯ จังหวัดน่าน
4. เพื่อเสนอแนะกลยุทธ์การพัฒนาการผลิตและการตลาดที่เหมาะสมสำหรับโครงการขยายผลฯ จังหวัดน่าน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th