หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตข้ามแดน (Trans-boundary Production): กรณีไทย-ลาว
-

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2555 - 31 กรกฏาคม 2556กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

 1. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
 2. นางสาวAmphaphone Sayasenh (นักวิจัยร่วม) , จาก National Economic Research Institule (NERI), Ministry of Planning and Investment (MPI), Lao PDR
 3. นางสาวSayngasack Sengaloun (นักวิจัยร่วม) , จาก Policy Research Division, Policy Research Division of Laos, Lao PDR
 4. นายSthabandith Insisienmay (นักวิจัยร่วม) , จาก Macroeconomics Research Division, National Economic Research Institule (NERI), Ministry of Planning and Investment (MPI), Lao PDR
 5. นายTeangmeng Yangluexay (นักวิจัยร่วม) , จาก Macroeconomics Research Division, National Economic Research Institule (NERI), Ministry of Planning and Investment (MPI), Lao PDR
 6. นายThanongsai Soukkhamthad (นักวิจัยร่วม) , จาก Development Research Division, National Economic Research Institule (NERI), Ministry of Planning and Investment (MPI), Lao PDR
 7. นายVanthana Nolintha (นักวิจัยร่วม) , จาก Macroeconomics Research Division, National Economic Research Institule (NERI), Ministry of Planning and Investment (MPI), Lao PDR
 8. รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 9. อ.ดร.กาญจนา สุระ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 10. อ.ฉัตรฤดี ศิริลำดวน (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 11. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 12. อ.ดร.พนินท์ เครือไทย (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
 13. ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล (นักวิจัยร่วม)
 14. ผศ.วีระศักดิ์ สมยานะ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาิวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 15. ผศ.ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์ (นักวิจัยร่วม)
 16. อ.ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 17. อ.ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 18. อ.อริยา เผ่าเครื่อง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิจัยการผลิตพืชในระบบพันธะสัญญา 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ำปลี และอ้อยในภาคเหนือ (ลาว-จีน) และภายใต้ (ลาว-ไทย) ของสปป. ลาว
2. เพื่อวิจัยเมืองคู่มิตรระหว่างแขวงจำปาสักและจังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่อจัดทำโครงการวิจัยผลกระทบระดับมหภาคของการผลิตข้ามแดน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยและสปป. ลาว
4. เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้ประกอบการบนเส้นทางหมายเลข 9
5. สังเคราะห์ผลงานวิจัยและจัดเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
6. เพื่อเสริมขีดความสามารถนักวิจัยไทยและลาว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th