หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเครื่องมือการเรียนรู้และนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ 21 จังหวัด
-

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2552 - 31 ตุลาคม 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.กาญจนา โชคถาวร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
  3. รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันเพื่อการวิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และคณะเศรษฐศาสตร์
  4. ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (7551 KB)
ดาวน์โหลด : 498 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

วัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อทราบแนวทางการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อการจัดการด้านเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อทราบศักยภาพการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชน
2. เพื่อได้เครื่องมือให้ชุมชนใช้เพื่อการเรียนรู้การจัดการเชิงเศรษฐกิจของชุมชน
3. เพื่อได้ฐานข้อมูลการจัดการเชิงเศรษฐกิจของชุมชน
4. เพื่อทราบช่องว่างผลิตภาพ เพื่อยกระดับผลผลิตของเกษตรกร
5. เพื่อทราบแนวทางเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการเชิงเศรษฐกิจของชุมชน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th