หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาการจัดการฟาร์มโคนมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
-

หัวหน้าโครงการ นายรัชพล หลิมวัฒนา (สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กรมปศุสัตว์)
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมปศุสัตว์
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร
  2. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายรัชพล หลิมวัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. นายวุฒิชัย คำดี (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 กรมปศุสัตว์
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาสภาพการดำเนินงานฟาร์มโคนมบางประการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
2. ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
3. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการฟาร์มโคนม
4. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการฟาร์มโคนม
5. ศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะที่มีต่อการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงาน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th