หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลกระทบของการปรับปรุงกฎหมายและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดนต่อการค้าและการลงทุนของประเทศไทย
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 2 พฤษภาคม 2561 - 1 พฤษภาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ผจงจิต ติ๊บประสอน (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  3. ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาสภาพทั่วไปทางการค้าและเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเทศไทยระหว่างกลุ่มอาเซียน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการขนส่งสินค้าผ่านแดน
2. ศึกษากฎหมาย ข้อตกลงและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนและเสนอแนะช่องทางการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดน
3. ศึกษาผลกระทบของการปรับปรุงกฎหมายและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดนต่อการค้าและการลงทุนของประเทศไทย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th