หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคการเพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
An Analysis on Technical Efficiency of Rice Production from Khao Dawk Mali 105 Variety in Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฏาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวปัณณพร โนแก้ว (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. นางสาวพิมพ์ประภา โยธิมาศ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของการเพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลจากการศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการเพาะปลูกข้าวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคทางเศรษฐศาสตร์แบบพาราเมตริกของ Stochastic Frontier Analysis (SFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ Maximum Likelihood Estimator (MLE) ส่วนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการเพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ตลอดจนให้คำแนะนำสำหรับเกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ 11 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิคของการเพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต ตลอดจนสามารถทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการการเพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการนำผลการศึกษาไปใช้เพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิคของการเพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างเหมาะสม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th