หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคของการผลิตข้าวระหว่างไทย-จีน (โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน NRCT-CASS)
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 - 14 มิถุนายน 2558รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย (หัวหน้าโครงการ)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th