หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการด้านโลจิสติกส์ผลิตผลโครงการหลวง (ชุดโครงการวิจัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลติสติกส์สินค้าสำคัญในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง)
Action Reserarch for Logistic Management of the Royal Project Products

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 3 ธันวาคม 2555 - 28 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางอัญชัญ ชมภูพวง (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการจัดการด้านโลจิสติกส์ผลผลิตโครงการหลวงในกรณีที่มีการส่งผลิตผลจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงไปยังลูกค้าโดยตรง เปรียบเทียบกับการส่งผลผลิตผ่านโรงคัดบรรจุเชียงใหม่
2. เพื่อประเมินศักยภาพในการจัดการผลิตผลโครงการหลวงของโรงคัดบรรจุเชียงใหม่ และโรงคัดบรรจุของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขนส่งสินค้าร่วมกับเอกชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แนวทางในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ประสิทธิภาพในการส่งผลิตผลจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงไปถึงลูกค้าโดยตรง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th