หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าสำคัญของโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการอ่อนและหลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลจิสติกส์สินค้าสำคัญของโครงการหลวง)
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 16 กุมภาพันธ์ - 12 ตุลาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยความสำเร็จในการจัดการระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (Clusters)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้แนวทางการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ดีของกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
2. มูลนิธิโครงการหลวงนำแนวทางการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ดีไปขยายผลยังกลุ่มศูนย์ฯ อื่น เพื่อลดต้นทุน และสามารถคงคุณภาพของผลิตผลได้นานขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th