หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประสิทธิภาพตลาดเกษตรและกำไรต่อเกษตรกร: การส่งผ่านราคาที่สมมาตรของสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย
Efficiency in Agricultural and Benefit to Farmers : Symmetric rice Transmission of Major Crops in Thailand

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 15 สิงหาคม 2553 - 14 สิงหาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษศาสตร์ มช.
  3. ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

This project intends to explore new technique in addition to existing method. The proposed methods include extended VAR-VEC and extended GRM. These extended models are applied to analyse degree fo market integration/efficiency of major economic crops: rice, cassava, maize, rubber and oil paim. Specific objectives are:
1. Analyse market situation and mechanism of price discovery of selected commodities
2. Analyse market integration of the selected commoditites
3. Explore statistical techniques to augment VAR-VEC and of QRM appropriate for empirical analyse of selected commodities 4. Recommend price policies.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th