หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) : กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด จังหวัดสระบุรี
-

หัวหน้าโครงการ นายรัชพล หลิมวัฒนา (สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กรมปศุสัตว์)
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมปศุสัตว์
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายรัชพล หลิมวัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. นายวุฒิชัย คำดี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานส่วน บุคคล ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้านสังคมของเกษตรกรผุ้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด
2. เพื่อศึกษาสถานภาพการทำธุรกิจศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) เฉพาะการผลิตและจำหน่ายอาหารโคนมชนิดผสมครบส่วน (Total Mixed Ration) ของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับอาหารโคนมชนิดผสมส่วน (Total Mixed Ration) ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด
4. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการผลิตและจำหน่ายอาหารโคนมชนิดผสมครบส่วน (Total Mixed Ration) ของธุรกิจการศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th