หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

แนวทางการพัฒนาอาหารท้องถิ่นและอาหารที่เป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
Development Approach of Local Food Souvenir for Chinese Tourists

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเที่ยวชาวจีน
2. เพื่อศึกษากระบวนการการตัดสินใจซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน
3. เพื่อแบ่งส่วนตลาดของนักท่องเที่ยวชาวจีนและเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับส่วนตลาดเป้าหมาย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th