หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง
Research on Production and Marketing Potential of the Royal Project's Cut Flowers

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 30 ธันวาคม 2558 - 24 ตุลาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิเคราะห์สถานภาพการนำเข้าและส่งออกไม้ตัดออกของไทย
2. เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างการตลาดไม้ตัดดอกในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของไม้ดอกโครงการหลวง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มูลนิธิโครงการหลวงมีแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดของไม้ดอกโครงการหลวง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th