หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ รุ่นที่ 14 (ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์)
-

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2558รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวจักรีพร สารนอก (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th