หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมืองของเยาวชนชาวเขา
Economic and Social Impact of Urban Migration of Highlander Youth

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ (หัวหน้าโครงการ) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. นางกาญจนา โชคถาวร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาต่อเนื่องจากปี 2551 และศึกษาเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเชิงลึก สำหรับป้องกันปัญหาและลดผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายของเยาวชนออกจากชุมชนบนพื้นที่สูง
2. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์ในการป้องกันปัญหาและลดผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายของเยาวชน ที่เกิดขึ้นทั้งต่อตัวเยาวชนที่เคลื่อนย้ายและต่อสังคมที่เกี่ยวข้องตลอดจนแผนการรองรับเคลื่อนย้ายเยาวชนจากพื้นที่สูงเข้าสู่ชุมชนเมืองให้เป็นชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แนวทางสำหรับกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและลดผลกระทบผลที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับครัวเรือนบนพื้นที่สูงและในชุมชนบนพื้นราบ
ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ดังนี้
1 . ทราบปัญหาการเคลื่อนย้ายเยาวชนชาวเขาจากที่สูงมาสู่ชุมชนเมือง
2. ทราบผลกระทบจากการเคลื่อนย้าย ของเยาวชนชาวเขา
3. ทราบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ดีและเป็นตัวอย่างได้ (best/good practice) ของเยาวชน ชาวเขาในพื้นที่สูงและชุมชนเมือง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th