หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเกี่ยว
Economic Impact Assessment of the Research Funded by Postharvest Technology Innovation Center

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 20 กันยายน 2560 - 19 กันยายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th