หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสำรวจสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
Project for production and marketing survey of agricultural products in Chiang Rai province

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 30 กันยายน 2558 - 26 กรกฏาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสำรวจข้อมูลการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรหลักในจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรผ่านเขตการค้าชายแดนของพื้นที่โครงการขยายผลฯ ในจังหวัดเชียงราย
3. เพื่อสำรวจระบบการขนส่งสินค้าเกษตรของคนกลางทางการตลาด
4. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและเงื่อนไขการพัฒนาระบบตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลฯ จังหวัดเชียงราย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th