หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฏรในหมู่บ้านห่างไกลในเขตภาคเหนือตอนบน
Cooperative Development for Empowerment and Enhancement Well-being of People in Upper Northern Remote Villages

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 15 กันยายน 2556 - 14 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.วรงค์ วงศ์ลังกา (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสำรวจสภาพคุณภาพชีวิตตามดัชนีชี้วัดและการประเมินคุณภาพชีวิตของคณะกรรมาธิการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ESCAP) ของประชากรในหมู่บ้านห่างไกลและหมู่บ้านชายแดนคู่ขนาน พร้อมทั้งศึกษาข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละด้าน
2. เพื่อศึกาษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในกลุ่มหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย และใช้ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการเสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะสั้นและระยะยาว
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเบื้องต้นด้วยการสร้างระบบพลังงานทดแทนและการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการจัดทำบัญชีครัวเรือน พร้อมทั้งประเมินผลการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการดำเนินการ
4. เพื่อเชื่อมโยงประสานความช่วยเหลือจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้แนวทางการสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th