หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การขยายผลเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์นาหยอดเพื่อปรับตัวต่อภาวะแล้งในจังหวัดเชียงใหม่
Diffusion of organic dry seeded rice production technology addaptation to drought in Chiang Mai

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
วันที่ดำเนินการ 30 ธันวาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร
  2. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์โดยวิธีการแบบนาหยอดภายใต้สภาวอากาศที่แปรปรวน (ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงและน้ำท่วม)
2. เพื่อวิเคราะห์ผลผลิตและผลตอบแทนในระบบนาหยอด เมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ในรูปแบบอื่นๆ ที่เกษตรกรปฏิบัติในพื้นที่ ภายใต้สภาวอากาศที่แปรปรวน
3. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อการขยายผลเทคโนโลยีในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์
4. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและขยายผลการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์นาหยอด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์
2. การปรับตัวของเกษตรกรในสภาวะแล้ง
3. ผลตอบแทนจากเทคโนโลยีการผลิตด้านเศรษฐกิจและสังคม
4. เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีในการผลิตข้าวอินทรีย์ระหว่างกลุ่มเกษตรกร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th