หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสำรวจโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์เฮมพ์ในประเทศไทยเพื่อการกำหนดแผนการวิจัยโซ่คุณค่า (value chain)
Exploration on the Supply Chain of Hemp Products in Thailand for Planning a Value Chain Research

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 26 กันยายน 2556 - 24 มีนาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานเบื้องต้นของเฮมพ์และผลิตภัณฑ์หลักจากเฮมพ์ในประเทศ
2. เพื่อสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เฮมพ์ของประเทศไทย ซึ่งจะนำไปใช้ในการจัดทำโครงการศึกษาโซ่มูลค่า (value chain) ในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงชนิดของผลิตภัณฑ์เฮมพ์ต่างประเทศ ปริมาณผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลิตภัณฑ์ ราคา การกระจายสินค้า รวมถึงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (เส้นใย ฯลฯ)ของเฮมพ์ที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
2. ทราบถึงแหล่งผลิต ผู้ผลิต ปริมาณผลผลิตในประเทศและปริมาณนำเข้า
3. ได้ทราบลำดับความสำคัญของการใช้ intermediate product ของเฮมพ์ และความเป็นไปได้ในการที่จะแปรรูปเฮมพ์ให้เป็น intermediate product ใช้ทดแทนการนำเข้าในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ
4. ได้เห็นเส้นทางการกระจายของผลิตภัณฑ์เฮมพ์
5. ได้ประเด็นปัญหาวิจัยและกรอบแนวทางวิจัยโซ่มูลค่าของเฮมพ์และผลิตภัณฑ์เฮมพ์ในอนาคต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th