หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ปี 2561
Capacity Building Supporting System for Research for Community and Social Development 2018

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - 14 มิถุนายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.พิมพิมล แก้วมณี (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงระบบการให้ทุนและการบริหารจัดการของ สกว. ในการสนับสนุนการวิจัยของวิจัยเพื่อชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์ "นักวิชาการรับใช้สังคม" ตามประกาศ ก.พ.อ.
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคมของนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโสในสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับเกณฑ์ "นักวิชาการรับใช้สังคม" ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยการสนับสนุนทุนวิจัยของ สกว.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th