หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมข้าวหอมมะลิคุณภาพครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
Performance of Quality Jasmine Rice Production Facilited Project of Phrao Agricultural Cooperative Limited, Chaing Mai Province

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวปิยะวรรณ ฝักฝ่าย (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาผลการดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
3. เพื่อศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจำกัดของโครงการส่งเสริมผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลจากการศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ที่จะสามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปปรับใช้ในการวางแผนส่งเสริมโครงการส่งเสริมผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการในการดำเนินงานของโครงการซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการดำเนินงานในครั้งนี้ ถัดไปและตีพิมพ์วารสารในระดับประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th