หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การยอมรับเทคโนโลยีจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดแพร่
Farmers' Technology Adoption from Large-scales Field Model Extension System Project in Phrae Province

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวภัทรสุดา จบแล้ว (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในจังหวัดแพร่
2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในจังหวัดแพร่
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในจังหวัดแพร่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำให้ทราบถึงการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการยอมรับเทคโนโลยีจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ และนำไปวางแผนโครงการส่งเสริมที่เกี่ยวข้องให้ได้ผลดียิ่งขึ้นในอนาคต
2. สามารถนำเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th