หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยในการผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่ขยายตัวของเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Smallholder Farmers' Adaptation in Agricultural Production in Expanded Urban Areas, Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวสุพรรณิการ์ ศุภทรัพย์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาสภาพเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตร และลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรรายย่อยในพืนที่มีการขยายตัวของเมืองในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อวิเคราะห์การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเมืองในจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเมือง ในจังหวัดเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นำเสนอผลวิจัย และ/หรือ การตีพิมพ์ในวาสาร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th