หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

แรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคเหนือ
Motivation for Farming Career Among Agriculture and Technology College Students in Northern Region

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกมลชนก ฟองตระกูล (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนลยี ในเขตภาคเหนือ
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในเขตภาคเหนือ
3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแรงจูงใจให้แก่นักศีกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในเขตภาคเหนือ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จากผลการศึกษาคาดว่าจะทำให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอนาคตของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในเขตภาคเหนือ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแรงจูงใจและให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษา ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมภายหลังจบการศึกษา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th