หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การถ่ายทอดรูปแบบการเลี้ยงโคพื้นเมืองเพื่อเพิ่มผลผลิตตามแนวทางเกษตรประณีตของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
Transfer of native beef cattle raising model for productivity improvement based on intensive farming of beef cattle raising group in Pua District, Nan Province

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ตุลาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายพลภักดี นิตย์น้อยสืบ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
  3. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
  5. นายหลง รักสัตย์ (นักวิจัยร่วม) , จาก กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.ปัว จ.น่าน
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงและการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.ปัว จ.น่าน
2. เพื่อถ่ายทอดรูปแบบการเลี้ยงโคพื้นเมืองเพื่อเพิ่มผลผลิตตามแนวทางเกษตรประณีตที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
3. เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในกระบวนการถ่ายทอดรูปแบบการเลี้ยงโคพื้นเมืองเพื่อเพิ่มผลผลิตตามแนวทางเกษตรประณีตกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนี้ได้นำไปฏิบัติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การถ่ายทอดรูปแบบของการเลี้ยงโคพื้นเมืองที่ได้รับจากการวิจัยนี้ขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.ปัว จ.น่าน ให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการเลี้ยงโคพื้นเมืองตามแนวเกษตรประณีตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน สามารถยกระดับการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรให้มีมาตรฐาน ยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มากขึ้นกว่าการเลี้ยงโคพื้นเมืองแบบดั้งเดิม เกิดความมั่นคงทางอาชีพต่อไปนอนาคต ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว ที่สำคัญ ก็คือ สามารถพัฒนาเป็นจุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคพื้นเมืองแบบประณีตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า แก้ปัญหาป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง (เขาหัวโล้น) และลดการเผาป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th