หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสร้างเกษตรกรต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น (ระยะที่ 1)
Creating a modern dairy farmers to produce the quality of milk and more revenue (Phase 1)

หัวหน้าโครงการ นายทินกร ศรียาบ (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือตอนบน))
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สาขาภาคเหนือตอนบน)
วันที่ดำเนินการ 30 กันยายน 2559 - 1 ตุลาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายทินกร ศรียาบ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ธวัชชัย แถวทาทำ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
  3. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาววีณาพร จันทะสินธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรให้มีคุณภาพสูงขึ้น
2. เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายไ้ดเพิ่มขึ้น
3. เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยืนให้กับอาชีพการเลี้ยงโคนม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมจะมีระบบการจัดการฟาร์มที่ดี โดยที่เกษตรกรรายอื่นสามารถจะนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาฟาร์มของตัวเองได้ ตลอดจนจะเป็นศูนย์รวมในการเรียนรู้ของเกษตรกรในการเลี้ยงโคนมนพื้นที่ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ อ.ส.ค. ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการพัฒนาอาชีพและวิธีการจัดการฟาร์มโคนมให้เป็นฟาร์มตัวอย่างที่สามารถสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th