หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นวัตกรรมชีวภาพกับการผลิตผักในภาคเหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาปัจจัยด้านเพศที่มีผลต่อกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้ต่ำ
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย International Development Centre (IDRC) และ Asia Institute of Technology (AIT)
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2552 - 31 กรกฏาคม 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (หัวหน้าโครงการ)
  2. Mrs. Geeta Bhatrai Bastakoti (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th