หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการสร้างนิเวศใหม่ของเกษตรที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาปัจจัย เงื่อนไข บริหารจัดการของกลุ่มเครือข่าย Young Smart Farmer
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทุน 5 ด้าน (มนุษย์ สังคม การเงิน กายภาพ และธรรมชาติ) ศักยภาพของแกนนำเครือข่าย
3. เพื่อศึกษาถอดบทเรียนของแกนนำเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดทิศทางการพัฒนาเครือข่าย Young Smart Farmer ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายตามบริบทของพื้นที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ประเมินผลและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่าย Young Smart Farmer เปรียบเทียบเครือข่ายเกษตรกรที่มีอยู่เดิม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th